«Саза» журналы

Өзиң туўралы жағымлы ойлар

Турмыста өзиңизди қаншелли табыслы деп айта аласыз? Улыўма айтқанда өзиңиз ҳаққында «Мен табыслыман» деп айта яки ойлай аласыз ба? Буны билиўге болады ма?
Ҳәр бир адамның табыслы яки табыссызлығы оның жеке өзи туўралы ойларына тиккелей байланыслы. Адам өзи ҳаққында қаншама жақсы ойларда болатуғын болса, оның табыскерлиги соншама артады. Адамның өзи туўралы ойлары оның қәдирин анықлап береди. Өзи туўралы жағымсыз ойлар

(Мениң қолымнан ҳешнәрсе келмейди, Мен Пәленшелердей емеспен…) адамның өзи алдында қәдирин пәсейтеди, оннан қала берсе басқа адамларда оны қәдиремейди. Усыннан келип шыққан ҳалда, өзин жақсы көрмейтуғынды, ҳүрметлемейтуғынды, унатпайтуғынды, сондайлығынша қабыл етпейтуғынды… басқаларда жақсы көрмейди, ҳүрметлемейди… Ҳәр бир адамның өзи туўралы жағымлы ойларда болыўы оның ушын жүдә әҳмийетли. Жағымлы ойланыў тәризин қолланатуғын адамлар турмыстың барлық тараўларында унамлы табысларға ериседи.
Түсиникли болыў ушын мысал келтирейик. Өзи туўралы жағымсыз ойда болатуғын адамды кисесинде пулы кем адам деп қыял етиң. Пулы кем адам базарда өзин еркин сезе алмайтуғын белгили. Кийим яки затларды көрип жүрип, ол көп екиленеди. Қайта-қайта ойланады, «Алып қойсам буннан да жақсысы шығып қалса, кейин өкинип қалсам» деп ойлайды. Базардың қымбатлы нәрселер сатылатуғын тәрепине улыўма бармайды. Усылай ойлап, ол еки саат базарды айланып шығып, тек ғана бир-еки нәрсе ғана ала алады.
Өзи туўралы дурыс ҳәм жағымлы ойда болатуғын адам пулы көп адамға уқсайды. Ол «надурыс базарлық етип қояман» деп тынышсызланбайды. Пулларын оңға-солға саўып жүреди. Базарда кеўлине унаған затларды ала алады. Ол көп екиленбейди, өзин еркин тутады. Ол базарда өзин суўдағы балықтай сезеди.
Турмыста да усындай. Барлық нәрсе адамның басынан басланады. «Балық басынан айныйды» дегендей, өзиңиз туўралы ойларыңызды жағымлы етип, сиз «ТАБЫС» деп аталмыш толқында өрлейсиз.
Өзи туўралы жағымлы ойда болатуғын адам басқалардың пикирлеринен, өсеклерден, критикадан бийғәрезли болады. Ол турмысында болыўы мүмкин яки болған жағымсыз ўақыяларға да табыс жолында ушырасатуғын ўақытшалық жағдай ҳәм тәжирийбе деп қарайды.
Солай екен, егерде табыслы болмақшы болсақ, онда өзлеримиз туўралы жақсы, дурыс ҳәм жағымлы ойларда болыўымыз, өзимизде жағымлы ойланыў тәризин ендириўимиз тийис. Турмысымызда болып атырған киши-үлкен табысларды аңлаўымыз, соларға миннетдар болыўымыз керек.
Өзимиз туўралы жағымлы ойларға берилиў ушын басқаларды, жәмийетти таң қалдыратуғын ислерди әмелге асырыў, өзимизди «қатарымыздан алды» екенлигимизди дәлилеў шәрт емес. Ҳәзирдиң өзинде сиз көп жетискенликлерге еристиңиз. Буны сиз ядыңыздан шығардыңыз. Ойланың, ядыңызға түсириң ҳәм сол жетискенликлер ушын өзиңиз қуўаның, белгилең, аңлаң. Өзиңиз туўралы жағымлы ойларда болған сайын сизиң табыслылығыңыз асады, үлкен ислерди әмелге асыратуғындай имканиятлар пайда болады.
Бизлердиң ҳәр биримиз бирдейине өзимиз бенен өзимиз гүрриңлесип жүремиз. Бул «ишки диалог»та пайдаланылатуғын ой-сөзлер бизде өзимиз туўралы образды жаратады. Бул образ яки табыслы адамның образы яки табыссыз адамның, бахытлы яки бахытсыз адамның, жарлы яки бай адамның. Өзиңизде қандай образ болыўын өзиңиз таңлаң.