«Саза» журналы

Байлықты өзиңе тартыў бойынша практикалық сабақлар

Ақшаны өзиңе тартыў бойынша шынығыў

Шыжланыңды аш. Оған күндегисинен басқаша нәзериң менен, мисли шеттен турып қарағандай бол. Бул буйым сен ҳаққында нелерди айтып атыр? Оның ишинде ақшалар пухта, қайырылмастан ҳәм қәдир-қымбатына қарай избе-из ямаса мыжмырланып ҳәм қалай болса солай, тәртипсиз жайластырылған ба? Гәп ақшалар ҳаққында кеткенде, бунда майда-шүйде деген нәрсе болмайды. Өйткени, ақшалар — жүдә күшли энергия, олар күтимди ҳәм ғамқорлықты талап етеди. Буны умытпа. Ҳәр күни

шыжланыңды тәртипке келтириўди әдетке айландыр. Шетлери бүгилип қалған ақшалардың қәддин тикле. Оларды қәдир-қымбатына қарай отырып, избе-из жайластыр, бет жағы өзиңе қарап турсын. Бул жағымлы ҳәрекетлер ўағында ақшаларыңды сылап-сыйпа, оларға жақсы сөзлериңди айт ҳәм бул «ақшалық массаж»ды мынадай аффирмация менен жуўмақла: «Мениң пулларым тынымсыз көбейип атыр. Ақшалар мени жақсы көреди. Мен өзиме көптен-көп ақшаларды тартып атырман».

Космослық молшылықта үлесиң бар екенлигиңди аңғарыў ушын медитация

Өзиңе қолайлы позаны ийеле, өзиңди тынышландыратуғын, жағымлы қандайда бир музыканы қой, денеңди бос усла. Күнделик тәшўишлериңе тийисли барлық ойларыңнан ўаз кеш, жағымлы ҳәм қәўип-қәтери жоқ руўхый жағдайға кирип ал. Өзиңе-өзиң ишиңнен былай де: «Мен — гөззал, мәңгилик жасайтуғын, еркин жанман. Ҳәзир космослық молшылықты қабыл етежақпан». Усылайынша айтып, эмоционаллық көтериңкиликти өзиңде сезин ҳәм кәраматтың болыўына қуўанышлы түрде таярлана бер.
Енди өзиңе Космостың түпсиз тереңлигинен алтын нур төгилип турғандай сезин. Оған ишиңдеги бар сөзлериңди айт. Өзиңди Космостың бир түйиршесиндей сана. Бәлким, усы дақийқаларда сен аспан қойнынан келип турған музыканы еситкендей болатуғын шығарсаң. Өз сезимиңе биротала исен. Соң аспаннан булт төмен түсип киятырған ҳәм өзиңди орап атырған деп қыял ет. Энергияның жыйындысы болған бул булт — суп-сулыў ҳәм көгилдир реңде. Және бир булт аспаннан түсип киятыр — лекин, фиолет реңде. Ол да сени орап алады. Ҳәзир сен жеп-жеңил ҳәм кеўилге жағымлы үш рең (алтын, көгилдир, фиолет) таратып турған энергияның ортасындасаң. Бул реңлер — Космослық молшылықтың энергиялары. Сен олардың ортасында өзиңди қәтержам сез. Бул реңлердиң кем-кемнен ғайып болатуғынын ҳәм олардың излери сениң аураңда (аура — адам денесинен тарап туратуғын, көзге көринбес руўхый күш) қалатуғынын көз алдыңа келтир. Өзиңде Космос Молшылығының Дерегине терең миннетдаршылықты ҳәм бул молшылықтың енди мудамы сениң менен бирге болатуғынын сезин. Бундай медитацияны азанда ямаса жатар ўақытта, ҳәптесине еки-үш рет ислегениң мақул.

Ақшаны өзиңе қарай тартыўдың тәсирли илажлары

1.    Ақша ҳаққында өзиңниң не деп атырғаныңды дыққат пенен бақлап бар. Есиңде болсын: бул бойынша барлық сөзлериң ҳәм ойларың унамлы болсын. Ҳеш ўақытта да «Менде ақша жоқ» деп айтпа. Олай десең, ырасында да, сенде сирә ақша болмай қалады. Буның орнына «Ақшалар мени жақсы көреди», «Ақшаларым күннен-күнге көбейип киятыр» дегениң жақсы. Үй ишиңдеги биреўден өзиңниң сөйлегенлериңди қадағалап турыўын өтин. Егерде сен ақша ямаса өзиң туўралы унамсыз сөйлей басласаң — ол сеннен дәрҳал жәрийма өндирип алсын. Стол үстине бир қуты қойсын. Оған унамсыз сөзлериңниң есабынан ақшалар түсетуғын болсын. Сөйтип, бир ҳәпте даўамында усылайынша жыйылған ақшаларға ол саған унайтуғын бир нәрсени сатып әперсин.
2.    Ақшаларды «Жаман күниме жарар» деп топлама. Ондай қылсаң, ырасында да сондай күн келип қалыўы мүмкин. Буның орнына, раўажланыў ушын, өмириңде унамлы материаллық өзгерислер жаратыў, соның ишинде жаңа мебель, таза машина сатып алыў, қандайда бир пәнди үйрететуғын курсқа қатнаўға төлеў ушын ақша топла. Келип түсип атырған ҳәр бир пулды «Мен Әлемниң бергенин қуўана-қуўана қабыл етемен», «Мениң пулларым тоқтаўсыз көбейип атыр» деген аффирмация менен сандығыңа яки сейфиңе салып тур.
3.    Өзиңди «байман» деп ойла. Бул — байлық психологиясын дөрететуғын жүдә пайдалы шынығыў болып табылады. Өзиңди «Мениң қалтамда миллион доллар бар. Сонда да, метрода кетип баратырман. Өйткени, мен адамлар арасында жүргим ҳәм олардың турмысын бақлағым келеди» деп исендир. Сениң қалтаңда қанша ақша бар екенин басқалар қайдан билсин?! Тексерип отырмайды да. Сондай екен, сен «жүдә көп ақшам бар» де ҳәм буны көз алдыңа келтир. Сен өзиңди ертектеги, халқының жасаў жағдайын өз көзи менен көргиси келген, өзин танытпай, жай пухара кийимде жүрген патшадай сез. Ямаса өзиңди тап миллионердей усла; сөйлеўлериң, жүрис-турысың усы рольге сәйкес болсын. Өз мәртебеңди сезинген ҳалда адамлар арасында жүр. Олар сениң сөйлеген сөзлериңнен-ақ әнейи адам емеслигиңди аңласын. Салдаманлы бол, ҳәр бир сөзиңе салмақ байла. Биймәни сөйлеме, жөнсиз ары-бери жүрме, адамларға менсинбей қарама. Тек өзиңниң бул дүньяда барлығыңнан ләззетлен. Сонда ақшалардың сен таман ағылып келиўи тек ўақыт мәселеси болып қалады. Соның ушын да ҳәзирдиң өзинде-ақ жүдә бахытлы ҳәм қанаатланған болыўды үйренген зәрүр. Ақшалар тоңқылдаўықларға ҳәм жылайманларға жақынламайды. Санаңда бай бол — сонда ҳақыйқатында да бай болып кетесең.
Мен саған бул шынығыўды ислеў маған жүдә кеўилли болғанын айта кетейин. Жванецкийдиң юморындағы бир сөз есиңде ме — «“Мен пәленмен, мен төленмен” деп көп нәрселерди қыяллаў мүмкин» дегени? Сол айтқандай, мен ишимнен «Марҳум әкемнен қалған жүдә көп дүньяның мийрасхорыман. Ал, не ушын әпиўайы кийинип жүргениме келсек, мен миллионерша анамнан қалған жүдә қымбат баҳалы тақыншақларым менен көпшиликтиң дыққатын өзиме қаратқым келмейди» деген сөзлериме өзимди-өзим исендирдим де, күнделикли баратуғын жерлериме раўана болдым — дүканға, почтаға. Ойлаўымша, мен рольге қунығып кирип кеткен болсам керек, мениң жүрисим өзгерди, адамлар менен сөйлесиў тәризим де басқаша болып кетти. Көзлеримде басқалар шешиўге қызықсынатуғын жумбақлардың ҳәм өз қәдир-қымбатын жақсы аңлаўдың белгилери көринди. Ең қызық жери, бул өзгерислерди мениң менен ушырасқан адамлар сезер еди. Олар маған үлкен ҳүрмет пенен қарай баслады, сөзлеримди қызығыўшылық пенен тыңлады. Өзиңниң қәдириңди асырыў ушын усы жағымлы шынығыўды ислеп көриўиңди мәсләҳәт беремен. Саған бул, әлбетте, унап қалады ҳәм жүдә пайда береди.
4.    Ресторанға барғанда жақсы хызмет көрсеткен официантқа ямаса мийманханада номериңе чемоданларыңды апарған хызметкерге шай-пулды бергенде үнемшиллик қылма. Бүйтсең, өзиңди-өзиң алдаған боласаң. Космос сенде қанша қәрежет бар екенлигин ҳәм шай-пулдың муғдары қандай болыўы кереклигин жүдә анық биледи. Әдетте, бул муғдар буйыртпаңның 10-15 процентин қураўы тийис. Сен усындай ўақытларда молшылықты басқаларға өткизиўдиң бир тармағы болғайсаң. Сениң дурыс ислеп атырғанлығың санаң ушын жүдә әҳмийетли.
5.    Ақша мәселесине келгенде жүдә ҳадал бол. Бизлерди өз қәўендерлигине алған Уллы Мәртебели Ғамхоршыларымыз ара-тура үстимизден сынаўлар өткерип турады: бул киси ҳадал ма ямаса жалатай ма? Егер сен универсамда алған азық-аўқатларыңды есаплағанда кассир ҳаялдың алжасып кетип, пулыңды алып, саған керегинен көп қайтымды берсе, онда қәтелескенин айт. Бундайда сен он мың сум пайда көргениң менен, алдағы ўақытларда жүз мың сумға зыянға қаласаң. Шайтан азғырып, ишиңнен қуўанып, үндеместен көп қайтымды алып кете бериўиңе болады — бирақ, сен соны бил, бул исиң ақыбетсиз қалмайды. Сондай екен, усы еки жолдан өзиңе жақсы деген биреўин таңла.  Барлық алдаўлар, солардың ишинде майда-шүйделери де, бир күн болмаса бир күн өзиңниң маңлайыңа барып тийеди.
Мен саған өзимниң басымнан кешкен ўақыяны айтып берейин. Лос-Анжелесте (АҚШ) меннен консультация алыў ушын бир адам келиўи керек еди. «Кабинетлеримниң ишлеринен хош ийислер шығып турсын» деп, мен арнаўлы майларды сатып алыў ушын кишкене бир дүканға кирдим. Мен өзиме керекли нәрселерди алдым ҳәм пулларымды усындым. Есапласыў ўақтында маған кассир қыз аз пул алғандай болып түйилди. Америкада көбинесе товарлардың баҳаларына скидка болып туратуғынын билгенликтен, мен «затлар және де арзанлапты-аў» деп ойладым да, затларымды алып, сыртқа шықтым. Ҳәр бир нәрседе майда-шүйдесине шекем туўрылыққа жетпегенше тыншымайтуғын әдетим бойынша чекке басылған баҳаларды көзден өткердим. Қарасам, дүканшы қыз 10 долларға алжасып кетипти. Үндемей кете берсем, ким маған не дейди?! Жоқ, мен ондай қылмадым — дүканға қайтадан кирдим ҳәм қызға оның қәтелескенин айттым. Сонда оның жүзинде қандай ҳайранлықлардың, қуўанышлардың ойнағанларын көрсең еди! Ол маған жүдә миннетдар болды. «Бундай ҳадаллықты мен биринши мәрте көрип турыппан, — деди ол маған сүйсинип. — Егер сиз қайтып әкелмегениңизде, хожейиним сол 10 долларды мениң айлығымнан қырқып қалған болар еди». Буны айтып атырғанымның мәниси сонда, сен ҳадал екениңди өзиңниң ҳәм Космостың алдында бәрқулла дәлиллеп жүргейсең.
Айтпақшы, психологиясы машқалаға ушырап алдыма келген адам меннен ем алып, қуўанып қайтты. Тез арада мениң консультацияларыма келиўшилер көбейди. Буларды айтып отырыўым шәртпекен?
Кеўлиң жаңа нәрселерге ашық турсын. Қандайда бир бийтаныс адам сениң өмириңе кирмекши болса, оны қуўып салма. Бәлким, ол Космос тәрепинен сендеги нәмәлим қәсийетлериңди, мүмкиншиликлериңди ашыў ушын жиберилген шығар? Өзиң биринши болып ол таманға адым ат. Өмириңе келип турған жаңа энергияларға «жоқ» деме, оларды ишкери киргизип жибер ҳәм нәтийжесине көз жибер. Мейли, сенде барлық нәрселериң болағойсын, сонда да жаңа адамлардан ҳәм жаңа идеялардан жасырынба. Өзиңниң кеўлиңди меҳрийбаншылық таманға қарай аш. Өмирдиң саған берип атырған барлық нәрселерин қуўанып, қызығып ҳәм толқынланып қабыл ет. Сонда Турмыстың кеўлиңди қалдырмайтуғынын көресең.
Жанна, табыскер исбилерменниң ҳаялы, күйеўиниң жаратып берген молшылығы менен бирге оның адамлар менен қатнасыўдағы көз-қарасын да қабыл етти. «Бизлердиң қарым-қатнас қылатуғын адамларымыз бар. Солардың өзи жеткиликли, жаңа адамлардың кереги жоқ. Жаңа адамлар бизлердиң арамызға кирип алып, өзлерине пайда излейди, ҳәттеки бизлерге зыянлары да тийип кетиўи мүмкин» дейди бул әўмети жүрискен (ҳәзирше жүрисип турған болыўы да мүмкин) жас жигит. Жанна, күйеўине қусап, жаңа адамлар менен қарым-қатнас жасаўдан өзин шетке алды, ҳәтте ағайинлерине де барыс-келис қылмады. Бирнеше жыллар өткен соң күйеўи банкротқа ушырады, ал оның шаңарағына келип-кетип жүрген, абырайлы ҳәм әўмети жүрискен жоралары, тап ақшалардай, ғайып болды. Ал, Жанналар менсинбеген ҳәм бет бурған адамлар болса, табысларға еристи, социаллық басқышлар бойынша жоқарыға көтерилди. Әлбетте, енди олардан жәрдем сораўдың өзи қолайсыз. Егерде Жанна ҳәм оның күйеўи Байлық психологиясының нызамларын билгенде ме еди, өзлерине келип турған жаңа адамларға дыққатлырақ болар, оларды өзлериниң өмирине қабыл етер еди.
Лекин, «Өмиримизге жаңадан-жаңа адамларды қабыл етиў» деген қәдениң бир қосымшасы бар. Ол соннан ибарат, сен жаңа адамларды өмириңе киргизип болғаннан кейин, қандай ўақыялардың жүз бере баслағанына жақсылап қара. Егер билсең, «сигнал» деген нәрсе бар. Егер сениң ислериң жүрисип атырған болса, демек Космостың саған «Дурыс жолдан кетип баратырсаң» деп сигнал жиберип атырғаны. Егер өмириңе кирип алған жаңа адам менен қарым-қатнас ўағында сениң руўхый дүньяң қаңырап босап қалса, илҳамланыўдың орнына түңилиўшилик сезимлерин бастан кеширсең, ол адамнан қатты шаршап кеткен болсаң — бул, «надурыс жолдан кетип баратырсаң» деген сигнал. Бул сигналларды қабыл ет ҳәм дурыслы жуўмақлар шығар. Бул дүньяда мүнәсибет қуратуғындай адамлар көп. Соның ушын да, өзиңе унамайтуғын адамды қасыңда услап тура бериўдиң, ўақтыңды ҳәм энергияңды зая қылыўдың дым кереги жоқ. Оннан бас тарт та, босап қалған орынды жаңадан-жаңа танысларға таярлап қой. Иши тар, жаман пейилли, қызғаншақ адамлардан қутыла отырып, сен өзиңе-өзиң үлкен жақсылық еткен боласаң, өйткени олардың орнына сени ҳақыйқатында да жақсы көретуғын, ҳүрметиңди жайына қоятуғын адамлар келеди.
6.    Ийелеген жаңа билимлериңди ҳәр күни қоллан. Адымба-адым, күнбе-күн сен жаңа сананың туқымларын әтирапыңа шаш. Сонда сен олардың өз өмириңде қандай гүллер болып жайнап шыға келетуғынын көресең. Тек асықпа, өзгерислердиң тезирек болыўын талап етпе, «аффирмациялардың ҳеш пайдасы жоқ» деўши болма. Руўхый дүньяңның нәзик қатламларындағы өзгерислер барып-барып, физикалық өзгерислерге айналыўы — яғный, қәлеп турған ақшаларымызға айланыўы ушын ўақыт керек. Бул нәрсе әлбетте жүз береди, бирақ қашан екени көплеген факторларға — соның ишинде, сениң кармаңа да (карма — қылған барлық ислериңниң турмыс тәризиңе тәсири) байланыслы. Солай екен, шыдамлы бол, исенимиң беккем болсын — сонда сениң исиң жүриседи!

Н. Правдина, психолог
Редакцияда аўдарылды