«Саза» журналы

Саза журналының 100-санында

Саза журналының 100-санында

- «Школа без компьютеров»

- «Көп ҳаяллылық ҳаққында сораў»

- «Өмириңди өзгертетуғын даналықлар»

- «Не себептен жас босанған ананы қырқ күн күткен?»

- «Бәрқулла ҳақ ҳәм мудамы жалғыз»

- «Қәйин ене менен мүнәсибетлерди қалай жөнге түсириўге болады?»

- «Булар унамсыз тенденциялар»

- «Иймонлашиш умиди»

- «Баласына әкесин сыйлата алған ҳаял – ҳақыйқый ҳаял!»

- «Шаршаған ҳаял туўралы ўақыя»

- «Бала ўақтында бәри жақсы, жаман адам қайдан шығады?»

- «Ата-бабамыздан қалған ырымлар»

- «Аборт. Егер әлле қашан қәтелескен болсақ, не ислеўимиз керек?»

- «Образ женщины Востока»

- «Уллы ислер шаңарақта дөрейди»

- «Не ушын ер адам ҳеш нәрсе ислегиси келмейди?»

- «Сыртқы көринис ҳаққында»

- «Өзиңди аяғанды тоқтат, ҳәрекет етип басла» ҳәм тағы басқа қызығарлы мақалалар Сизиң нәзериңизге усынылады. Сайттағы мақалалар тек танысыў ушын.