«Саза» журналы

Сиз табысқа сазаўарсыз!

«Мениң тартымлы келбетим жоқ»
- Бәрибир, сын-сымбаты келискен адамға жоқарыға көтерилиў аңсат, - дейди Пессимист және бир себеп таўып.
- Мына мысалды көрип шығайық, он үш жасар сықылсыз Арнольд Шварценеггер ата-анасына дүньядағы денеси ең келискен адам болғысы келетуғынлығын айтқанда, олар баласын көрсетиў ушын психолог излей баслайды. Ҳәттеки, ата-анасы да арық ҳәм узын баласынан қәўметли адам шықпайтуғынлығына исенген еди. Тренерсиз күнине бир неше саат шуғылланатуғын Арнольд әжайыбатты әмелге асырды.


Армиядан кейин АҚШқа көшип өтип, ол жерде культуризм менен шуғылланыўды даўам етти. Денесин көз-көз етиўдиң идеал мүмкиншилиги кинода деп билди. Бирақ та ол қатнасқан биринши фильмлери  сәтсизликке ушырады. Актерлық өнерден хабарсыз Арнольд экранда ебетейсиз кµринди. Оның австриялы акценти ҳәм гориллаға усап кеткен түри жағдайды әбден қыйынластырды.
Нәтийжеде Шварценеггер пластик операция ислетип, алдыға шығыңқы болған астыңғы жағын кейинлеў тартқызады. Арадан жети жыл µтип, «Терминатор» фильминде ойнап, ылайықлы табысқа еристи.
Лекин, ол тартымсыз дене ҳәм сықылсыз келбет пенен ис баслаған еди, ақыбетте бир неше әўлад ушын идеал еркектиң тымсалына айланды.
«өзине тартатуғын тараўлардың бәри бәнт»
- Бирақ, өзине тартатуғын тараўлардың бәри бурыннан бәнт ғой,- деўиңиз мүмкин.
- Жоқ жерден бизнес ислеўге болады, - деймиз биз сизге.
Америкалы миллионер Уэйн Хайзенг µзиниң биринши миллионын тасланды шығарып тапқан. Қайын атасынан 5000 доллар қарыз алып, топлаған басланғыш қәрежетине шығындыларды тасыўшы гµне машина сатып алып, дәслебинде 20 қарыйдарға хызмет көрсеткен. Түске шекем Уэйн шығынды тасыў менен шуғылланған болса, түстен кейин таза костюм кийип алып, жаңа қарыйдарлар излеп баслаған. Сол ўақытлары бул тараў шығынды тасыў менен шуғылланыўшы ири компаниялары арасында бµлисип алынған еди. Жалғыз µзи жаңа ис баслап атырған оған «қасқырлардан» пайын алып жүриў аңсат болмады. Ол қыйын дәўирди басып өтти, бирақ, тасланды шығарыў бойынша дүньядағы ири бизнести тикледи. «Шығындылардан» ислеп тапқан пулына Хайзенг  видеокассеталарды ижараға бериў, автомобильлерди ижараға бериў, сатыў, электрон системасы қәўипсизлиги кәрханаларын, профессиональ спорт командаларын, мийманханалар, портатив ҳәжетханалар, суўды шийшеге қуйыў, газон тәрбиясы, зыянкес жәнликлерди жоқ етиў, дағазалар тахтасы ҳәм машина жуўыў  тараўларындағы  компанияларды сатып алды яки пайда етти.
Бәри бир ғана гµне шығынды тасыўшы машинадан басланған еди…
«Денсаўлық жоқ»
- Эҳ, егер мениң денсаўлығым болғанда еди, - деп суўық демин алады ипохондрик.
- Жуўап ретинде Америкадағы ири корпорациялардың бири «Сиско системз, инк. «CSCO»ның ҳәзирги орынлаўшы директоры  Джон Т. Чеймберздиң сөзлерин келтиремиз:
«Бириншиден, мен бәрҳама айтаман: µмирде нени қәлесеңиз, егер мақсетке ерисиў ушын тынымсыз ислеўге таяр болсаңыз, бәрине ерисе аласыз. Екинши - өмир қандай болса, сондайлығынша қабыллаң.  Егер жолыңызда тосықлар ушырасса, руўхыңызды түсирмең, оны асып өтиўди үйрениң. Менде оқыўыма кесент ететуғын, психологиялық машқала – дислекция болды (Дислексия  — үйрениўге улыўма қәбилети жақсы болғаны менен оқыў ҳәм жазыўды меңгериўдиң бузылыўы). Ҳәтте, мениң орта мектепти питкере алыўыма гүманлар болды. Ата-анам буған ҳеш қашан исенбеди, бирақ, айырым адамлар исенди. Бул мен ушын үлкен машқала еди ҳәм мен оны әжайып муғаллим менен бирге ислесип … жеңдим. Бул медицина дислекцияны емлей алыўынан әдеўир бурын болған еди. Мен бул мысалды «Булар мениң қолымнан келмейди себеби…» деп айтатуғын жаслар ушын келтирдим.
Сонлықтан, денсаўлығым жоқ деў – бул тек сылтаў».

«Ҳаялларға табысқа ерисиў қыйын»
- Қанша урынба, тосықларды жеңип µтиў мүмкин емес, - деп күйинеди гәпке араласқан бир ҳаял.
- Маргарет Тэтчер ўақыясына дыққат қаратайық. Аты әпсана болған ҳаял-сиясатшы Маргарет Тэтчер кµпшиликтиң пикиринше болмас нәрсени иске асыра алған. Тек ғана еркек адам басшылығына бағдар алған консерватив Англияда Тэтчер ҳәкимияттың ең жоқарғы лаўазымына ерисе алды, - Уллыбританияның биринши ҳаял премьер-министри болды.
Соның менен бирге, оның да шараяты жақсы болмады. Киш-кене ғана азық-аўқат дүканы ийесиниң қызы болған ол қатаң шараятта өсти, ата-анасы артықша еркелетпеди, қызалақ балалығынан қыйыншылықларды жеңиўге үйренди. Маргаретке аўыр болған соққының бири — институттың екинши курсында оқып жүрген пайытында графтың баласына ашық болып қалып, баланың анасы киши дүкан ийесиниң қызын өзлерине мүнәсип кµрмей, оны алдырмағаны болды. Оның сиясий карьерасы да жеңилистен басланды. Консервативлик партиядан парламентке түсиў ушын Маргарет Тэтчер өзиниң турақлы жумысын таслайды ҳәм  сайлаў округине өтеди. Алты ай даўамында тек ғана бес саатлап уйықлап, сайлаў алды жарысларға қатты таярлықлар кµрсе де, сайлаўда Тэтчер аўыр жеңилиске ушырайды. Бирақ та, бул оны таңлаған жолынан қайтара алмайды ҳәм арадан он жыл µтип ол парламенттеги орын ушын жүргизилген сайлаў алды жарысларды жеңип шығады. Оған шекем ол дипломлы химик-изертлеўши, патент ҳәм салық ҳуқықы адвокаты және еки егизектиң анасына айланып үлгерген еди. Оның карьерасының кейинги раўажланыў басқышларын билсеңиз керек? Бул — әҳмийетли емес, баслысы — тосықларды ҳәттеки, консервативлик Уллыбританияда да асып µтиў мүмкин екен. Буған тек жетерли дәрежеде исеним… қәлеў ҳәм умтылыс керек!
 
«Әўметим жүриспейди»
- Мениң бәрҳама әўметим жүриспейди, - деп қапа болып гүрсинеди фаталист биз бенен болған сәўбетте.

- Ҳақыйқатында, әўмети жүриспеген деп Мэри Кейди айтса болады. Балалығынан усы дәўирдиң қуўанышларынан маҳрум болып, аўыр кесел әкесиниң басында бағыўшы болып отырған. Жети жасар қыз бала ойнаўдың орнына аўқат таярлаған ҳәм үйин тазалаған. Аўыр жумысларды ислеп хожалығын тәмийинлеп отырған анасын Мэри тек азанда көретуғын еди. Себеби, анасы жумыстан келгенде қыз уйықлап қалатуғын еди. Мэри турмысқа шыққаннан кейин күйеўине жәрдем бериў ушын официантка болып иследи. Лекин, сегиз жыллық турмыстан кейин күйеўи оны үш баласы менен ҳәм күнелтиўге де ҳеш нәрсе қалдырмай таслап кетеди. Кµпшилигимизди бундай жағдай сындырған болар еди яки µзиниң әўметсизлигине исендирер еди. Мэри Кейдиң бул ўақытта нелерди ойлағанын билмеймиз, лекин ол барлық тосықларды жеңип өтип, дүньядағы ири гµззаллық империясын жаратты. Әлбетте, дәрҳал емес! Бул — үлкен мийнетти талап еткени тәбийий. Егер де турмыс оны усындай қыйын шараятларға дусластырмағанда, ол әпиўайы официантка яки үй бийкеси болып қалар ма еди?

«Талант жоқ»
- Қәнигелердиң айтыўынша, менде талант жоқ екен, - деп қайғырады реалист.
- Бул қәнигелериң ким болыпты? Билесиз бе, Уолт Дисней карикатуралық газетадан «сүўрет салыўға улыўма уқыбы жоқ» деген бәне менен жумыстан босатылған? Ал, даўыс жазыўшы үлкен бир студия «Битлз» деген  төртликтиң таланты жоқ деп ислесиўден бас тартқан.

Ҳәм тағы басқа, ҳәм тағы басқа, ҳәм тағы басқа …
Бундай сәўбетти үзликсиз даўам ете бериў мүмкин. Бирақ баслысы сизге бул дүньяда ҳәмме тосқынлықты асып µтиўге болатуғынлығын кµрсетиўге урындық. Баслысы — µзиңизге исениң. Тек ғана исеним әжайыбатты әмелге асырады. Егер де сиз буларды оқып, азғана болса да жеңилликти сезген болсаңыз – билиң: биз де Сизге исенемиз! өзиңиз де бәлки, буны сезип турсыз. Сизге табыслар тилеймиз ҳәм жаңа жылдан баслап сизиң алдыңызда Ҳақыйқаттан да Жаңа ¤мир, Шексиз Имканиятлар ҳәм Шексиз Бахыт есиклери ашылсын.  

ТаярлағанС. АЖИМОВ