«Саза» журналы

Қыз баланың тәрбиясында ана менен әкениң роли қандай?

- Қыз балаға әкеси тәрбия ҳәм өзиниң минез-қулқы арқалы еркекке болған исеним береди. Ер адам – бул ҳақыйқатлық, ерлик, қыйыншылықларды жеңиў қәбилийети, сабырлылық, кеўил тынышлығы, өзин услаў ҳәм қадағалаў уқыбы, дурыс жол тутыўды билиў, искерлик, инталық, тез шешим қабыл етиў… Еркектиң көтериңки таза сыпатлары мине усындай. Қыз бала әкесинде усы сыпатларды көрип ҳәмде болажақ күйеўинде де усы сыпатларды көре билиўге умтылыўы тийис.


Қызына анасы мийирманлық, шын жүреклилик, ғамхорлық етиў, тазалық, пәкизе ҳәм азадалық, сезимталлық, жағдайды алдыннан билиў уқыбы, жақынлық, муҳаббат… береди. Қыз бала анасынан усыларды үйренеди.