«Саза» журналы

Өмириңди өзгертетуғын даналықлар

«Яқ. Мен кешире алмайман!» демекши болғаныңызда, Сизиң µзиңиз неше мәрте кеширилгениңизди ядыңызға түсириң.

*** *** ***

Сықмар адам ҳеш қашан туўры сµзли бола алмайды.

*** *** ***

Ҳақыйқый руўхыйлық – бул, µзиңди бир динге апарып таңыў ҳәм соның менен болғаның емес. Ҳақыйқый руўхыйлық – бул, өзгериў, жеке раўажланыў мәселеси. Сықмарлығыңды – сақыйлыққа, қәҳәриңди – қабыл етиўге, ғәзебиңди – кеширимге, жеккµриўшилигиңди – муҳаббатқа, қараңғылығыңды – жақтылыққа µзгертиў. Умытпаң, турмыс тәшўишлери – бизди усы µзгерислерге ийтермелейди.

 

*** *** ***

Идеал мүнәсибеттиң µзи жоқ. Ериниң ақмақлығына итибар бермейтуғын ҳаялдың даналығы бар. Ҳаялының ҳәлсизлигин кешире алатуғын ердиң күши бар.

*** *** ***

Әўметли болыўдың сыры жүдә әпиўайы – әўметли инсанлар менен байланыста болың ҳәм олардан үйрениң. Болғаны. Сонда қәлеген исиңизде µсиў жүз береди. Ҳәммеге µкпелеп жүрген әўметсизлерди узақтан аяп турамыз. Егерде µзгериўди қәлемесе ҳәм бәрқулла тоңқылдана берсе – µз обалы µзине.

*** *** ***

Гµззаллық – бул сулыў келбетке ийе болыў ғана дегени емес. Шырайлы ойлар, шырайлы жүрек ҳәм шырайлы кеўил – мине, усылар гµззаллық.

*** *** ***

Жарлылық – сықмарлықтың ақыбети. Бул – заң.

Сақыйлық – µнип-µсиўге ҳәм жетилисиўге алып келеди. Бул – заң.

Жеке мәпин ойлайтуғын жалғызланып қалады. Бул – заң.

Жүреги муҳаббатқа толы – бәрқулла бахытлы. Бул – заң.

*** *** ***

Күйеўи менен ҳаялының мақсети бир болса – шаңарағы беккем болады.

*** *** ***

Барлық адамлар µзлериниң шаңарақлық турмысы туўралы «Басқалар бизлерге салыстырғанда бахытлы жасап атыр, тек мениң маңлайым қурып қалған» деп ойлайды.

*** *** ***

Бүгин ислеген жақсылығың — ертең бахыт болып қайтып келеди.

*** *** ***

Руўхый билимлерге муўапық, егерде ҳаяллар, перзентлер, кемпир-ғаррылар бир нәрселерди надурыс ислеп атырған болса – оларды кешириў лазым.

*** *** ***

Байлығыңызды адамлардың ҳәм жәмийеттиң мәпи ушын жумсай алсаңыз – пул сизге суўдай ағады.

*** *** ***

Адамның µзин-µзи қамап қойған ең үлкен тюрьмасы – «Басқалар не деп ойлайды?» деген қорқынышы.

*** *** ***

Ең жақын инсан – бул сениң µтмишиңди билетуғын, сениң келешегиңе исенетуғын ҳәм ҳәзир сени сондайлығыңша қабыл ете алатуғын адам.

*** *** ***

Кµп байлық табыў нийети турмысымыздың басқа тәреплериниң энергияларын µзине тартып кетеди: шаңарақ бузылады, жубайың кетип қалады, перзентлер айтқаныңды тыңламайды, денсаўлық тµменлейди, туўысқанларың ҳәм басқа адамлар менен мүнәсибетиң бузылады.

*** *** ***

Пайда алыў нийетинен қутыла алған қәлеген адам қәлеген исте үлкен табысларға ериседи.

*** *** ***

Жумыссызлық ҳәм жарлы болып қалыў қорқынышынан қутылыў – бақ-дәўлетли болыўдың ең жақсы усылы.

*** *** ***

Егерде ҳәзир шаңарағыңызда келиспеўшилик бар болса – ҳеш нәрсе талап етпең. Ҳеш қандай шәрт қоймай, шаңарақ алдындағы µзлериңиздиң ўазыйпаларыңызды орынлай бериң – бәри жақсы болады.

*** *** ***

Адам тек түсине алатуғын нәрсесин ғана есите алады.

*** *** ***

Егерде қунын тµлеўге қурбыңыз жетсе – Сиз бәрине жетисе аласыз.

*** *** ***

Үлкейиң! Ержетиў дегени – µз µмириңе ҳәм оның раўажланыўына жуўапкершиликти мойныңа алыў, ҳәм сиз ушын басқалардың шешим қабыл етиўин күтпеў демек.

*** *** ***

Ҳаялға бийпәрўа болсаң – оның нерви бузылады. Ҳаялыңның мийирман болыўын қәлесең – оған ғамхорлық ет. Ҳәр бир еркек неге мүнәсип болса – соған ғана ийе болады.

*** *** ***

Гүман – µз кµзиң менен кµргеннен жаман. Реаллықтың шегарасы бар, лекин қыялдың шеги жоқ.

*** *** ***

¤з сезимлериңди жүўенлеў, оның менен гүресиў – ең қыйын ис. Бул дүньяда оннан артық душпан жоқ.

*** *** ***

Ҳәммеси жақсы. Жақсы болады да! Ҳәттеки, кешеги қәте-кемшиликлеримиз ертең алдымыздан бизлердиң пайдамыз болып шығады.

 

Егерде жоқарыдағыларды турмыста қолланбасаң – сонша даналықларды оқый бергеннен не пайда? Усылар үстинде ойланып кµриң.