«Саза» журналы

Өмириңди өзгертетуғын даналықлар

Ҳаял-қызлар ушын ең жақсы макияж – көзлериндеги бахыт…

*** *** ***

Қайсы ҳаял-қыз турмысқа шығыўды қатты қәлесе, ол өзин тута алыў қәбилетинен ҳәм шырайынан журдай болады. Бәрқулла унамлы кейпиятта бола алатуғын ҳаял-қызлар әлбетте турмысқа шығады, өйткени ер адамға унамлы кейпият керек.

*** *** ***

Жақсылық ҳаққында қанша ўақыт ойлайсыз? Сиз тап сол қурақым жақсылыққа ийе боласыз…

*** *** ***

Турмыста ҳәмме нәрсениң өзине ылайық қуны бар. Әўели қунын төлейсиз – кейин ойлағыныңызға жетисесиз. Умытпаң: барлық исте де усындай!

*** *** ***

Руўхый дүньясы күшли инсан, ҳәттеки, азап шегип турса да – арыз етпейди. Ҳәлсиз адам еле азап шекпей турып-ақ арыз ете баслайды. Яғный, Ана-Тәбияттың нызамларына әмел ететуғын инсан өзин қоршаған шараятлардан бийғәрез куўанып жасаўға себеп табады. Өз билдигинше жасайтуғын адам болса – қәлеген шараятта да қайғыға бериледи.

*** *** ***

Ҳаял адам турмысында күйеўсиз-ақ әрманларын әмелге асыра алады, ол бақ-дәўлетке ерисиўге қәдир, бирақ… бахытлы бола алмайды. Қандай жетискенликлерге ерипесин – оның иши геўек болып қала береди. Қанша күшли болмасын ол ҳешқашан да өзиниң өмирлик ўазыйпасы – аналықта ҳәм жақынларына муҳаббат бериўинде екенлигин умытпаўы тийис.

 

*** *** ***

Егерде шаңарақлы болғанына 5-6 жыл өтсе де – перзент болмаса, онда ерли-зайыплылар бала алып сақлағаны мақул. Керис ҳалда, күйеўи менен ҳаялы арасында жеккөриўшилик ояныўы мүмкин.

*** *** ***

Журттың байлығы – жер асты қазылмалары (нефть, газ…) емес. Қәлеген журттың байлығы – әдеп-икрамлы ҳаял-қызлары.

*** *** ***

Әтирапыңдағылар сениң жеке өмириң туўралы қанша кем билсе – турмысың сонша әўметли болады.

*** *** ***

Ышқ муҳаббат – ҳәзлик етиўди қәлеў, ал ҳақыйқый муҳаббат – ғамхорлық етиўди.

*** *** ***

Ўақыттың ўазыйпасы – адамлар менен шын кеўилден мүнәсибет қурыў ушын кесент беретуғын бизлердиң көкиреклигимизди сапластырыў.

*** *** ***

Адамларға жәрдем етип атырып, абайлы бол. Дәслеп – олар миннетдар болады ҳәм сени мақтайды. Екинши мәрте – “сондай болыўы лазым” деп қабыл етеди. Егерде үшинши мәрте жәрдем ете алмай қалсаң – олар сени сатқынға шығарады.

*** *** ***

Әдетте, гәрдишликке берилген, көралмайтуғын ҳәм сықмар адамлар басқаларды критикалайды.

*** *** ***

Егерде адам биреўди қатты жақсы көрсе – демек, оның менен көп бахытлы күнлерди басынан кеширеди ҳәм азаплары да көп болады.

*** *** ***

Өзин иштен тапқан адам әтираптағылардың пикирлеринен бийғәрез болады.

*** *** ***

Суўда турған қайық шүмип кетпейди. Егерде суў оның ишине түссе – суўға ғарқ болады. Тап сондай-ақ, әтирапыңызда болып атырған ўақыялар әҳмийетли емес. Ишиңде нелер болып атыр – солар әҳмийетли.

*** *** ***

Егерде саған биреў қатты ғәзеп пенен бақырып атырған болса, оның көзлерине тик қарамаң – тесип өтеди. Нәзериңизди аяқларына қаратың – сонда оның унамсыз энергиясы өзине қайтады. Ол саған ҳешнәрсе ете алмай қалады.

*** *** ***

Перзентлериңди адамгершиликли етип камалға келтириў – бахыт!

*** *** ***

Жоқары мағлыўматтан тысқары адамға орта пикирлеў қәбилети ҳәм ең болмағанда басланғыш тәрбия керек.

*** *** ***

Күйеўине жетискенлик тилейтуғын ҳаялдың күйеўи әўметли болып келеди.

*** *** ***

Әлемниң нызамларына сәйкес жасасаң – азапларыңның әдеўири өз-өзинен жоғалады.

*** *** ***

Әрманың бар ма? – Жүгир сояққа!

Жүгире алмайсаң ба? – Жүр сояққа!

Жүрип те келистире алмадың ба? – Еңбекле сол тәрепке!

Бул да келиспей атыр ма? – Әрманың тәрепке қарап жат!

*** *** ***

Өмирде көрген нәрселериңниң барлығын қабыл етип, ала бериў – жеке гигиена қағыйдаларына сәйкес келмейди.

*** *** ***

Бахытлы болыўға толық ҳақың бар. Бул ҳуқықыңды иске асырасаң ба яки жоқ па – бул өзиңе байланыслы.

*** *** ***

Бақ-дәўлетли болыўды қәлейсиз бе? – Бақ-дәўлетли инсанларды ҳүрмет етиң.

Узағына бақ-дәўлетли болып қалыўды қәлейсиз бе? – Пақыр-пуқараларды ҳүрметлең.