«Саза» журналы

Өмириңди өзгертетуғын даналықлар

Егерде адам өзиниң тәғдирин солайынша қабыл ете алса – онда Тәғдир артқа шегинеди, яғный қыйыншылықлар азаяды.

*** *** ***

Өмир саған әдалатсыз болып көринип турған болса – бул саған надурыс жол менен жасаўға ҳуқық бермейди.

*** *** ***

Психолог – тек кеңес беретуғын емес, ал өз өмири ушын жуўапкершиликти өз мойнына алыўға жәрдемлесетуғын қәниге. Жуўапкершиликли болмай – жағдай өзгермейди.

*** *** ***

Балаға тек интеллектуаллық тәрбия берип, бирақ әдеп-икрамлылық тәрбияны бермесек – демек, жәмийет ушын қәўип туўдырған боламыз.

*** *** ***

Егерде мен өтмишке байлана берсем – ҳәзирги мәҳәлим қыйынласады, ал келешегим – мүмкин еместей болып сезиледи.

*** *** ***

Бир күни аңлап жетесиз: турмысыңызда болып атырған барлық ўақыялар сизиң ийгилигиңиз ушын еди.

 

*** *** ***

Биреў сизди бапласа, сиз басқаны бапламаң. Адамлар ҳәр түрли. Исениў, ашылыў ҳәм жақсы көриў қәбилетлерин жоғалтпаң.

*** *** ***

Өмириңизге қуўанбаў – гүна. Тек жақсыны күт. Әжайыбатты сезин. Жаңаларын аш. Ең зорларын ал.

*** *** ***

Егерде адамлар өзлерин сениң менен қандай етип тутқан болса, сен де оларға солай ислесең – олар қатты ҳайран болады.

*** *** ***

Машқалаларыңды «зарядлай» берме – олар туўралы қанша аз сөйлесең, сонша тез жоқ болады.

*** *** ***

Ер адам ҳаялдың өзин емес, ал оның жанында өзиниң ҳалын жақсы көреди. Сонлықтан да, ең сулыў, ең ақыллы ҳәм ең пул тапқыш ҳаял Ҳақыйқый Ҳаял емес. Ҳақыйқый Ҳаял Ерине ақыл, шырай, денесин, әўметин емес, ал ЖАҒДАЙ береди. Күйеўиниң жанында айрықша, ЕРКЕКШЕ ЖАҒДАЙды қәлиплестире алған Ҳаял бәрқулла сүйикли болып қала-ды. Ҳәм усы айрықша, еркекше жағдайға ерлер магниттей тартылады, оны қәлейди.

*** *** ***

Ҳаял – туўылысынан ҳаял. Ол өзин жақсы ҳаялдай ямаса жаман ҳаялдай тутыўы мүмкин. Ол қәлеген ҳалда да ҳаял болып қалады. Бирақ, еркек – қәлиплеспей еркек бола алмайды. Ол өзин еркектей тутып үйрениўи тийис. Еле буны үйренбеген еркек өзин ҳаялдай тутады.

*** *** ***

Ҳәр бир ҳәзирет инсанның да өтмиши, ҳәр бир гүналы инсанның да келешеги бар.

*** *** ***

Қәлеген жумыс ислейтуғын адамды тосқынлықлар күтеди. Бул анық.

*** *** ***

Ердиң ўазыйпасы – пул табыў, базарлық етиў, турмысқа керек нәрселерди излеў. Ҳаялдың ўазыйпасы болса – хожалық ислерин алып барыў, балаларға қараў, ғамхорлық. Ҳәм егерде ҳаял-қызлардың әкеси, ағасы яки күйеўи бола турып, оның өзи турмысы ушын қәрежетти таўып атырған болса – бул үлкен хорлық.

*** *** ***

Өз алдыңа қандай да бир мақсет қойып, оған ерисиўге болған сендеги қәлеўдиң өзи, көбинесе басқаларға өзиңниң көп нәрселер қолыңнан келиўин дәлиллеўге тийкарланған болады. Мәселен, мениң бай, ақшасы көп адам болыўды қәлеўим – басқа бай-дәўлетли адамлардан да жақсы екенлигимди көрсетиўди қәлеп атырғанлығымды билдиреди.

*** *** ***

Ҳәттеки, ер адамның айтқаны надурыс болса да, өзиңше «дурыс» ислеп, еркекти сындырғанның ор-нына, еркектиң айтқанындай надурыс ислеп, өзиң алжасқаның жақсы.

*** *** ***

Бизлер ҳеш кимди ҳәм ҳеш нәрсени толық қадағалай алмаймыз, бирақ олар ҳақкында пикирлеримизди қадағалай аламыз.

*** *** ***

Адам ушын Қуўаныш ҳәм Миннетдаршылықтан басқа уллы мақсет жоқ.

*** *** ***

Бәри жақсы болғаны ушын сиз бахытлы емессиз. Сиз бахытлы болғаныңыз ушын бәри жақсы.

*** *** ***

Материаллық байлықлар (пул, жай, машина, кийим…) адамды бахытлы ете алмайды. Өмир бойы биз оларды жыйнап киятырмыз. Бахытлымыз ба? Бахыт – руўхый байлықта!

*** *** ***

Басқаны алдап, ҳийле ислеп – күш-қуўатыңнан айырыласаң, диянатың кемейеди.

*** *** ***

Ҳәр бир адам гәптен тек түсинетуғын нәрсесин ғана еситеди.

*** *** ***

Бул дүньяда ҳеш ким саған душпан емес яки дос емес. Ҳәр бир адам саған устаз.