«Саза» журналы

ӨМИР ЖОЛЫҢА ПӘНДИЎ-НӘСИЯТЛАР

Шын жүректен жақсы кӨриң

Ер адам – сизиң барлық машқалаларыңызды шешип беретуғын, ақша таўып келетуғын, балаға да қарасатуғын және үй жумысларына да жәрдемлесетуғын биоробот емес. Еркек те әпиўайы адам. Ол да тап сиздей болып өзин кимдур жақсы көргенин, ишки сезимлери менен кимниңдур қызықсынғанын, оған жақсы сөз айтқанын қәлейди, ал тек ғана пайдаланғанын емес.

Сонда, ең шығымсыз еркек те – қолы ашыққа айланады, ең бүлдиргиси де – тәртип-интизамлы болыўға тырысады, ең қаталы да – мийирман инсанға айланады. Тек муҳаббат ғана инсанды усындай етип өзгертиўи мүмкин. Егер сиз оның руўхый дүньясын, күшли тәреплерин, потенциалын көре алсаңыз, буның барлығын өзине де көрсете аласыз.

Ер адамлар ҳәр түрли болады. Соның менен бирге, барлығы бир-бирине уқсас. Олардың уқсас тәрепи сонда – барлығы ҳаялының өзин жақсы көргенин ҳәм қабыл еткенин қәлейди. Соның ушын да, өз күйеўлериңизди жақсы көриң. Шын жүректен жақсы көриң. Оған қараған ўақтыңызда көз бенен көриўдиң имканияты жоқ нәрселерди де серлеўге үйрениң.

*** *** ***

УСЫ ЫРАС ПА ЕКЕН?

Көпшилик жаслар турмыс қурғанымнан кейин барлығы әжайып болады, деп ойлайды. Бирақ, некеден өткеннен кейин азлы-кем бахытлы мәўритлер болады, деген менен кейин қыйыншылықлар басланады. Бара-бара қандай да бир қыйыншылықлар азаяды, базылары көбейеди. Яғный, биз бир машқаланы басқасына алмастырамыз. Тийкарында, ер адам «Шаңарақлы» яки «Үйленди» деген атқа ийе болыўы ямаса турмысы аңсатласыўы ушын үйленбейди. Ол өзинен басқа және бир адамға ғамхорлық етиўди қәлегени ушын үйленеди. Соның ушын, үйлениўден алдын ойланың.

*** *** ***

ТУРМЫС ҚУРЫЎ – БАСҚА АДАМҒА АЙЛАНЫЎ ДЕГЕНДИ БИЛДИРЕДИ

Цинк пенен мысты араластырып ериткенде не нәрсе пайда болатуғынлығын билесиз бе? Латунь деген үшинши бир нәрсе пайда болады. Турмыс қурған деген де тап сондай. Енди ол жерде ерке қыз да, баяғы шоқ жигит те жоқ, ал ерли-зайыплы бар. Енди олар бир пүтинге айланады. Усыған жараса жуўапкершиликлери де артады. Енди олар шаңарақ қурды.

Шаңарақ – бул өз алдына үлкен бир институт, шаңарақ – бул биргеликтеги өмир, биргеликтеги бахыт. Шаңарақ – бул тири организм. Ол жасаўы ҳәм раўажланыўы керек. Ол жерде еки жас бир-бирин түсиниўди үйренеди, бул дүньядағы ең қыйын нәрсе болған шаңарақты сақлап қалыўды үйренеди.