«Саза» журналы

Ер адам ҳаялына ҳүрметсизлик етсе...

Егерде ер адам ҳаялына ҳүрметсизлик етсе, оның әўмети шаппайды, деп айтады. Буның себеби не?

Ҳаял адамның дөретиўшилик ой-пикири, энергетикалық майданы ер адамдыкине салыстырғанда анағурлым күшли болады. Соның ушын да, оның бул қәбилети өзиниң де, күйеўиниң де тәғдирине тәсир етеди.

Егер ҳаял адам өзине болған мүнәсибеттен қанаатланып, өзин бахытлы сезинсе, күйеўиниң талабы оңынан келе баслайды ҳәм оған барлық әўмет есиклери ашылады. Өйткени, өмиринен бахытлы ҳаял күйеўин буннан да үлкен табысларға ерисиўинде қоллап-қуўатлап турады. Ҳаялынан күйеўине қарай ямаса әўметке алып баратуғын ҳәм раўажландыратуғын энергия ямаса бузғыншылыққа алып келетуғын энергия өтип турады.

Ҳаял адам энергиялар дүньясы менен тығыз байланыслы. Соның ушын да, оның ишки руўхый жағдайы турмысты қәлиплестиреди. Егер ҳаял адам шаңарақлық турмысынан қанаатланбаса, күйеўинен кеўили толмаса, күйеўиниң өзин әмелге асырыўы, әўметке ерисиўи қыйын болады.  

Не себептен ақыллы ер адам келиншегине саўға алыў ушын жумсаған ақшаларына қыйналмайды, не себептен ол келиншегин қуўантыў ушын ҳеш нәрсени аямайды? Өйткени, бундай ер адамлар турмысынан бахытлы ҳаял – әўметтиң, татыў шаңарақтың, мал-дәўлеттиң тийкарғы дәреги екенлигин биледи.

 

Перзентим, ядыңда тут: еркек ҳаялды белгисизликте жасаўға дуўшакер етпеўи керек. Бундай ҳалда, муҳаббат ертели-кеш жеккөриўшилик пенен алмасады. Олар бизлерди күтип те жақсы көреди. Биз еркеклер ғой ҳаялымыз бир нәмәлим жерге сәл шығып кетсе, қыялымызда яки ашықтан-ашық оның орнын басатуғын кимсени излей баслаймыз. Қайтып келмейтуғыныңды билетуғын болсаң – оған ырасын айт. Ол жылап қыйналады, лекин қабыл етеди. Ҳаялыңа итибарсыз болма, ол буған сазаўар емес.