«Саза» журналы

Ҳаялдың сырлы күши

Аўа, ҳаял усындай илаҳийда сырлы күшке ийе, лекин ол буны биле ме? Ҳаялдың қолында сыйқырлы таяқша бар. Ҳаял бул таяқшаны өз мақсетинде пайдаланбайды. Болмаса, ол ойларына ҳәм ҳәрекетлерине итибарлы болған болар еди. Ол күйеўине қандай күш пенен тәсир жасайтуғынын аңламайды.


«Ҳештен кеш жақсы» дегендей, келиң, ҳаял күйеўине қалай тәсир ететуғынын көрип шығайық. Жағымсыз тәсиринен баслаймыз:
Ҳаял күйеўи ҳақкында қандай ойларда болса, ол сондайға айланады. Ҳаял күйеўинде кемшилик таба берсең – еркекте кемшиликлер арта береди. Усылайынша ҳәрекет етип, ҳаял «ерди жер етеди».
Егерде ҳаял күйеўине исенбесе – онда оған ҳешким исенбейди. Ҳаял ҳүрмет етпеген еркекти ҳешким ҳүрмет етпейди. Ҳаялының ҳүрмети еркектиң маңлайына жазылған болып, буны ҳәмме сезеди (оқыйды). Усы жазылғанларға муўапық, басқалар оның менен қатнасық қура баслайды.
Егерде ҳаялда қанаат жоқ болса – онда шаңарақтың басқа ағзалары да қанаатсыз болады.
Егерде ҳаял күйеўине садық болмаса – шаңарақта ҳешким бахытлы бола алмайды.
Егерде ҳаял «мениң маңлайыма дурыслы еркек жазылмаған екен-дә!» деп налыса – онда күйеўи оған садық бола алмайды. Ҳаялдың усындай ойы – оның қыянетлиги.
Егерде ҳаял күйеўине «қурғақ» қатнаста болса, муҳаббаты менен бөлиспесе – онда күйеўи алкоголь менен досласады.
Егерде ҳаял аса өзбетинше болып кетсе, барлығын өзи питкере берсе – онда еркеги жуўапкерсиз болып қалады.
Өкпелегиш ҳаялдың күйеўи – ашыўланғыш болып келеди.
Қыялында күйеўине қыянетлик етип жүрген ҳаялдың күйеўи сықмар болады.
Егерде ҳаял күйеўиниң айтқанына қулақ салмайтуғын болса, онда оның еркеклиги пәсейе береди. Ақыбетинде – еркек болмай қалады. Ол жуўапкерсиз, ҳәлсиз ҳәм «арман емес – берман емес» болып шығады.
Сыртқы ислерде актив ҳаялдың еркеги үйдеги телевизордың яки компьютердиң көлеңкесине айланады.

Ҳаялдың жағымлы тәсири де бар:
Егерде ҳаял күйеўиниң жаман сыпатларына кеўил аўдармаса, керисинше, оны мақтап хошаметлесе, оның тек жақсы пазыйлетлерине дыққат бөле берсе – усылайынша ҳаял күйеўиниң жағымсыз сыпатларын әстелик пенен жоқ ете баслайды. Ҳәтте, жуўапкерсиз еркек – жуўапкерли бола баслайды. Жеўге нан таба алмай жүрген – күшли исбилермен болып кетеди, ҳәм т.б.
Егерде ҳаял барлықта тек жақсылықларды көре алса – онда күйеўин жағымлы дүньяқарасқа шарлайды.
Егерде ҳаял күйеўинен сыр тутпаса, оған жүрегин аша алса – онда күйеўи оны алдай алмайды, ҳаялына садық болады. 
Күйеўине шын хызмет еткен ҳаял турмыстың қыйыншылықларынан қутылады, бәрқулла қорғаныш астында жасайды.
Егерде ҳаял күйеўиниң минезин түсинсе, оны ыразы етсе – онда күйеўи ҳаялы ушын таўды талқан етеди.
Ҳаялы ҳүрмет еткен еркекти ҳәмме ҳүрмет ете баслайды, қыйын жағдайларда оған ҳәмме жәрдемге келеди.
«Шаңарақты сақлап қаламан» деп умтылған ҳаялдың шаңарағы сақланады!

Егерде сизге күйеўиниңиздиң қандайда әдетлери унамайтуғын болса, онда оның себебин өзиңизде қыдырың. Ўақтыңызды ҳәм күшиңизди мине усы мәселелерди шешиўге қаратың. Өзиңизге саўал бериң – «Мен еркек болғанымда, қандай болған болар едим?» Жуўабын билгиңиз келе ме?   - Ондай болса, күйеўиңизге қараң – мине усындай болған болар едиңиз. Саған қандай ҳаяллық сыпатлары жетиспейтуғын болса, оғанда сондай еркеклик сыпатлары жетиспейди.
Буны да ата-бабаларымыз бир гәп пенен айтып кеткен ғой: «Абыйға - бабый».