«Саза» журналы

Бәри өзиңе байланыслы!

• Егер айына 30 миллион сум пайда көрип отырған исбилерменниң бизнесин банкрот етип, барлық ақшаларын алып қойсаңыз – шама менен ярым жылдан соң ол және айына 30 миллион сум табатуғын адамға айланады. Күни-түни тынбай жумыс ислесе де, сол бурынғы дәрежесине ерисиў ушын илаж табады.

• Егер 3 миллион айлығы бар абыройлы фирмада жумыс ислейтуғын жақсы қәнигени жумыстан шығарып жиберсеңиз, ол және үш миллион айлығы бар жумыс табаман дегенше тыным таппайды. Бурынғы танысларына қоңыраў етеди, ҳәр түрли мәкемелерге хабарласады… Усы тәризде бир жерден жумыс табады.

• Ал, енди күнине 30 мыңнан жумыс ислейтуғын жалланба сатыўшыны жумыстан шығарып жиберсеңиз, алдын қыйналыўы мүмкин, бирақ ол да көп өтпей және күнине 30 мың ақша беретуғын жерге орналасып алады. 

• Тап сондай, садақа сорап, күнине 10 мың сум пул табатуғын қайыршыны бийтаныс қалаға алып барып тасласаңыз, ол және бурынғы талабын ислеп, үйренискен пулын таўып кетеди.

Ҳәр бир адамда ақша табыўдың қандай да бир сценарийи болады. Бул сценарий сол адамға қанша ақша ҳәм оны қалайынша табыў керек екенлиги ҳаққындағы мағлыўматты жеткерип турады.

Қайыр сорап үйренген адам жумысқа кириўди ойламайды. Жалланба сатыўшы болса «айлығымды 3 миллионға жеткериўим керек» деп бас қатырмайды. 3 миллионлы айлығы бар адам өзиниң фирмасын ашыўды кµз алдына келтире алмайды. Бир айда 30 миллион пайда көретуғын исбилермен биреўдиң қол астында жумыс ислеўди ҳеш қашан да мийине сиңдире алмайды.

 

М. САҒЫНДЫҚОВА