«Саза» журналы

Сулыў емеспен, енди қәйтип жасайын?

– Сәлем бердик кемпир апа! Мениң атым Гүлайым. Еле турмысқа шықпадым. 22 жастаман. Кеңеслериңизди қалдырмай оқып баратырман. Сизден сорамақшы едим - өзимди шырайлы деп есаплай алмайман, улыўма сулыў емеспен, жигитлерде мениң менен сөйлесе бермейди, енди қәйтип жасайын? Бахытлы болыў, өзин жақсы көриў бойынша көп айтасыз, мен мына «шырайым» менен қайда бараман?


– Қарағым Гүлайым-аў, аман-саў жүрсең бе? Усы саған сулыў емессең деп ким айтты? Ондай ойды қайдан алдың? Аллам жаратқан бул Дүньяда шырайсыз, сулыў емес адам жоқ. Ҳәмме сулыў ҳәм шырайлы. Өзиңниң сулыў емеслигиңе исенбе, ҳәттеки, алдыңнан шыққан бәрше бармақларын шошайтып сени сулыў емес деп көрсетип атырса да – исенбе! «Неге исенсең, соған ийе боласаң!», умыттың ба?

Жоқары да турған мениң сүўретиме қара, меннен сулыў шығарсаң?! Мен өзимди сулыў деп есаплайман. Қарағым, бир нәрсени түсин – маған мениң шырайымнан артық керек емес. Оннан сулыў бола берип, мен «Мисс Вселенная» яки басқа конкурсларға қатнасайын деп атырған жоқпан.

Орыстың каналларында бойы келте адамларға (лилипут) бағышланған бир көрсетиўди көрдим. Олар өзлерин бир жери кемис адамлардай тутып атырған жоқ, керисинше олардан бахыт парлап турыпты. Бойы келте бир жигит бойы қәдимгидей бир нашарға үйленген, екеўи де бахытлы. Гәптиң бәри адамның сыртқы көринисинде емес (оныңда әҳмийетин толық инкар ете алмаймыз), ал оның кеўлинде, өзи туўралы өзиниң ойлары менен сезимлеринде. Егерде адам өзин шырайлы, сымбатлы ҳәм келискен деп ойлап жасаса, онда сол адам ойлағандай болады. Ҳәмде керисинше.

Аман саў болғайсаң, Гүлайым.

Редакциядан қосымша:

Ырасында да, ҳәр инсанның өзи туўралы ойлары жүдә әҳмийетли. Себеби, Ана Тәбият ойларымыздың сыпатына ылайық бизиң келешегимизди қурастырады. Гәп сыртқы көринисте емес, ал ишки мазмунда ҳәмде буның дәлийлин турмыста көрип атырмыз. Студентлик группамызда бир қыз оқыйтуғын еди. Бул қыз көпшиликтиң ядында қалды, себеби онда бир-бирине уйқас емес сыпатлар жәмленген еди. Бириншиден – оның онша шырайлы емес сыртқы көриниси, екиншиден – оның қуўнақлығы, кеўилқәтержамлығы, өзине исенимлиги, басқаларға ашықлығы, үлпетлиги… Ең биринши пайытлары ол жигитлерге улыўма унаған жоқ, лекин ўақыт өтип оның жоқарыда айтылған сыпатлары ашылып, әстен-әстен группамыздың сымбатлы жигитлери сол қыз бенен қызыға баслады. 4-курста жаңағы қыз курсымыздың барлық сулыў қызлары ашық болып жүрген жигитке турмысқа шықты. Бөпели болды.

Уллы Сократ бир пайытлары «Сен сондай сөйле – мен сени көрейин» дегендей, Гүлайым көз алдыңыздан «ески перделерди» алып қойып, ҳақыйқый өмирге шығатуғын пайыт келди.