«Саза» журналы

Турмысқа шығыў туўралы

Сәлем бердик, кемпир апа! Атым Рано, жасым 31-ден өтти. Жигирма жасымда турмысқа шығып, кейин айырылысып кеттим. Перзентим жоқ. Кем-кемнен түңилип жасап атырман, себеби:

1. Мениң жасыма туўры келетуғын еркеклер қашшан беккем қолларда;
2. Ҳәзирше бос жүрген еркеклерге мен унамайман;
3. Мени унатқанлар болса маған унамай атыр…


Шырайым ҳешкимнен кем емес. Жоқары мағлыўматлыман. Қызығыўшылықларым жүдә көп. Еркеклер менен танысыўға ҳәрекет етип атырман, ҳәзирше келиспей атыр. Журналда айтылған кеңеслерди қолланып атырман, толық жасаўға урынаман. Адамларға ашық болыўға тырысаман, лекин…Шаңарақсыз өмир толық емес өмирдей…

Кеңеслериңиз ушын рахмет.

– Қарағым-аў, дым оқымыслыға уқсайсаң, мениң кеңеслеримди аларма екенсең?! 

Алдыңғы бир кеңеслеримде айтып едим – егерде мақсетке ҳәдден тыс дыққатлана берсең, онда оны әмелге асырыў мүмкиншилиги пәсейе береди деп. Рано, сендеги жағдай усыған уқсайды.

Улыўма айтқанда, ҳаялларға өзлерине туўры келетуғын еркек табыў мүшкил ис. Сондай-ақ, еркеклерге де аңсат емес. Себеби, гәп тек турмысқа шығыўда емес, оннан қала берсе Рано бир мәрте турмысқа шығыпсаң. Сени жақсы көретуғын сүйиклиңди табыў – ўазыйпа әне усыннан ибарат.

Рано, жасыңды анық көрсетипсең, демек ол саған өте әҳмийетли. Ырасында болса, адамның жасы тек оның мийинде ғана әҳмийетке (көбинесе жағымсыз) ийе. Ҳәзир усы қатарларды оқып атырған, жаслары қырық пенен елиўден өткен көп ҳаяллар мыйық тартып күлди. Қырықтан, ҳәттеки елиўден өтип турмысқа шығып атырғанлар бар.

«…айтылған кеңеслерди қолланып атырман, толық жасаўға урынаман, лекин…» депсең, бул пайдасы жоқ дегенди билдиреди. Рано, мениң кеңеслеримди қолланыў керек емес, ал олар менен жасаў керек. Сен еле жасап атырған жоқсаң, сен кеңеслерди орынлап атырсаң. Булардың парқы бар, Рано.

Және депсең – «Мениң жасыма туўры келетуғын еркеклер қашшан беккем қолларда»! Дүзген гәпиң менен улыўма қайыл емеспен. ЕРКЕКЛЕР БЕККЕМ ҚОЛЛАРДА! Еркеклер не балық болып қалды ма беккем қолларда қалып ямаса еркеклер қолға беккем усланыўы керек жылқы болып қалды ма? Еркеклер ишинде баҳалы ўәжлер бар ҳәмде соның ушын беккем услаў керек чемодан шығар? Турмысыңда бундай жулып алғышлық ой-ҳәрекетлериң не себептен еле турмысқа шықпағаныңды көрсетип турыпты. Еркеклер буны сезеди ҳәм сеннен аўлақта жүриўге тырысады.

Шырағым, қатты кеткенимди кеўлиңе алма, түсинсин деп атырман. Еркеклерге бундай қатнаста болма. Еле алдыңнан көп еркеклер шығады. Саған сәйкес келетуғын жигитлер баршылық. Ушырасқан еркеклердиң ҳәр бирине турмысқа шығыўға қолайма екен деп мойныңды соза берме, себеби тийкарында усы ҳәрекет сени мақсетиңе жеткермей атыр. Еркеклерге әпиўайы инсанға болғандай қатнас ет. Оларға қалай болмасын унаўға тырыса берме.

Өзиңниң ҳаяллық қәдириңди көтерип, турмысқа шығыў деген ойды ўақытша ядыңнан шығарып, өзиң ушын ҳақыйқый жасап көр. Ҳаяллық сыпатларыңды әмелге асыра басла. Сонда ҳәммеси келиседи.

Аман саў болғайсызлар, қәдирданларым!