«Саза» журналы

Устаз бенен шәкирттиң сәўбети

Шәкирт:

 – Қәйин ене менен келинниң мүнәсибетлери қандай болыўы керек? Келин қәйин енесине өз анасы сыяқлы мүнәсибетте болыўы тийис пе?

Устаз:

– Әлбетте, сондай болғаны мақсетке муўапық. Бирақ, буның ушын қәйин енеси де келинине өз қызындай мүнәсибетте болыўы лазым. Өйткени, керисинше жағдайда олардың екеўи де қыйыншылыққа дус келеди. Ана менен баланың мүнәсибетлери жүдә жақын. Бирақ, машқала соннан ибарат, баласы ҳәм оның ҳаялы арасындағы мүнәсибет оннан да жақынырақ болады. Егерде қәйин ене баласының итибары ушын келинди өзине бәсекелес деп қараса, онда үлкен түсиниспеўшиликлер келип шығады. Усы нәрсени қәйин ене дурыс түсиниўи керек. Ҳәр бир ана келинине қараған ўақытта «бул мениң перзентимниң ҳаялы» дегенди есинде сақлаўы тийис.

Қәйин енениң жасы үлкен. Ол ул перзентти камалға келтирди, тәрбия берди, ақ сүт берди… Яғный, ана келинге салыстырғанда баласы ушын көп мийнет еткен адам. Қәлеген ана усы тәризде ойлайды ҳәм бул – ананың дүньясы. Бирақ, перзенттиң де өз дүньясы бар екенлигин тән алыўымыз тийис.

Ал енди келинлерге тоқтап өтетуғын болсақ, олар өзлерин бул үйде жаңа адам екенлигин умытпаўы керек ҳәм жыллы жүзи және жүдә жағымлы жүрис-турысы менен ҳәр бир шаңарақ ағзасының кеўилин алыўға ҳәрекет етиўи лазым. Бундай өзин жүдә жақсы тутатуғын ҳәм барлық шаңарақ ағзалары менен жыллы мүнәсибетте болатуғын келинди ҳәмме жақсы көрип қалады. Және бир айта кететуғын нәрсе, ене мийирман болса, келин де оннан усы қәсийетлерди үйренип барады. Ал егер ене келини менен жағаласа берсе, онда тек ғана күйеў ҳәм ҳаялдан және олардың балаларынан ибарат, басқа жақын туўысқанлары менен қатнаспайтуғын шаңарақтың пайда болыў итималын жүзеге келтиреди. Солай етип, анасы ең соңында жалғызлықта қалып қойыўы мүмкин. Буны итибарға алыўы керек.

Егер ана ушын баласы әҳмийетли болса, онда баласы ушын әҳмийетли нәрсе ана ушын да әҳмийетли болыўы керек. Сондай-ақ, егер ҳаял ушын күйеўи әҳмийетли болса, онда күйеўи ушын әҳмийетли болған нәрсе ҳаялы ушын да әҳмийетли. Яғный, шаңарақта  өз ара ҳүрмет болыўы керек. Бул мүнәсибетлерде қәйин ене жасы үлкен болып табылады. Бирақ, жоқарыда атап өткенимиздей, ол келини менен баласы жақынырақ мүнәсибетлерге ийе екенлигин бәрқулла есинде сақлаўы керек.

Гүлсара ТӨРЕШОВА